بر سر مزار هم‌نام خود؛ سید شهاب حسینی

بر سر مزار خسرو شكیبایی، گویی او را نوازش می‌كند